Regulamin

Regulamin sprzedaży szkoleń, kursów i produktów zamieszczonych na stronie fundacjapretium.pl

 1. Sklep internetowy, którego dotyczy niniejszy regulamin, dostępny pod adresem internetowym fundacjapretium.pl prowadzony jest przez Fundację Pretium (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą we Wrocławiu, przy Żeromskiego 62/2, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568898, NIP: 8971811633, REGON 362151230.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. W Regulaminie tym zostały zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu odstąpienia od umowy.
 • 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Sprzedawca/Usługodawca Fundacja Pretium (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą we Wrocławiu, przy Żeromskiego 62/2, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568898, NIP: 8971811633, REGON 362151230, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Kupującym;
 3. Kupujący – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę zakupu produktów i usług za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która nabyła produkt w postaci usługi Szkolenia lub Kursu lub zamierza w nim uczestniczyć;
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu internetowego;
 6. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 8. Strona – strona internetowa, dostępna pod adresem fundacjapretium.pl;

 9. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym fundacjapretium.pl;
 10. Regulamin–niniejszy regulamin, dostępny pod adresem fundacjapretium.pl;
 11. Szkolenie/kurs – szkolenia i kursy stacjonarne lub on-line, którego organizatorem jest Sprzedawca;
 12. Operator Płatności PayU SA ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP 7792308495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399
 13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
 15. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 16. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
 17. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony Sprzedawca prowadzi sprzedaż Szkoleń, Kursów i Produktów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o przeprowadzenie wybranego Szkolenia. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Produkty i umowy o przeprowadzenie Szkolenia/Kursy, zawierane za pośrednictwem Strony.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy system operacyjny,

3) standardowa przeglądarka internetowa, 

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Do korzystania ze Szkolenia onlinei konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy system operacyjny,

3) standardowa przeglądarka internetowa,

 

4) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice), 

5) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. Adobe Reader),

6) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player),

7) posiadanie aktywnego adresu e-mail,

8) włączona kamera i mikrofon,

9) oprogramowanie do telekonferencji (Zoom).

 1. W sytuacji, w której korzystanie z Kursu wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie na Stronie.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@fundacjapretium.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 • 3

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe dostępne w Sklepie, elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne), materiały przekazywane podczas kursów lub szkoleń mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • 4
  Zakup Szkolenia/Kursu
 1. W celu zakupu Szkolenia lub Kursu Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1) Wybrać Szkolenie/Kurs bądź jego warian spośród dostępnych na Stronie;

2) Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się w tej opcji do płatności elektronicznej za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności, ewentualnie przelewu tradycyjnego;

3) Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu;

4) Kliknąć w przycisk „Kup teraz;

5) Po kliknięciu w przycisk „Kup terazi”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Szkolenie/Kurs;

6) Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie usług związanych z udziałem w Szkoleniu lub Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 1. W przypadku chęci opłacenia Szkolenia przelewem tradycyjnym lub gotówką należy skontaktować się przez formularz kontaktowy lub mailowo na adres: biuro@fundacjapretium.pl
 2. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

 • 5

Uczestniczenie w Szkoleniu 

 1. Każdy Kupujący Szkolenie jest zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Szkolenia są zajęciami edukacyjnymi o tematyce zgodnej z opisem zawartym na odpowiednej podstronie Sklepu internetowego.
 3. Ilość miejsc dla Uczestników danego Szkolenia jest ograniczona.
 4. Uczestnikiem Szkolenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca wymagania wyszczególnione w opisie Szkolenia/ Kursu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w danym Szkoleniu jest zakup danego produktu na Stronie.
 6. Dokonując zakupu szkolenia, Kupujący ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w szkoleniu. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać dane uczestnika szkolenia w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić dane uczestnika szkolenia najpóźniej na 24 godziny przed terminem szkolenia. Przekazanie danych uczestnika szkolenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Kupujący jest uprawniony do przekazania tych danych oraz poinformował o tym fakcie uczestnika szkolenia.
 7. Uczestnicy, którzy pomimo spełnienia tychże warunków nie otrzymali potwierdzenia dokonania rezerwacji miejsca, powinni niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
 8. Cena Szkolenia obejmuje: zajęcia edukacyjne w formie online lub stacjonarnie (w zależności od formuły wykupionego Szkolenia), materiały dydaktyczne, zaświadczenie potwierdzające uczestniczenie w zajęciach.
 9. Warunkiem wzięcia udziału w Szkoleniu lub Kursu w trybie online jest posiadanie stałego i stabilnego połączenia z siecią internetową o minimalnej prędkości łącza 20Mb/s. Usługodwaca nie odpowiada za wszelkie utrudnienia Szkoleń lub Kursu w trybie online wynikające z ograniczeń technicznych urządzeń, z których korzysta Uczestnik lub z przyczyn od niego niezależnych.
 10. W celu wzięcia udziału w Szkoleniu lub Kursu, Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się szkolenia, lub połączyć się na platformę szkoleniową w terminie wybranym przez siebie przy zakupie szkolenia.
 11. Niewzięcie udziału w Szkoleniu lub Kursu przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w szkoleniu.
 12. W przypadku Szkoleń on-line oraz stacjonarnych, Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

1) korzystać z zajęć w sposób niezakłócający korzystanie z tych zajęć przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, (w tym: niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy szkoleniowej w przypadku szkoleń online).

2) W przypadku szkoleń online nieudostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie szkoleniowej jakimkolwiek osobom trzecim.

3) Nie nagrywać ani nie rozpowszechniać Szkolenia/Kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

 • 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.
 2. Począwszy od 01.06.2020r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług w sytuacji kiedy usługa została rozpoczęta lub jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pocztą lub wysyłając maila na adres biuro@fundacjapretium.pl
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 • 7

Rezygnacja ze Szkolenia

 1. Przekazanie informacji o rezygnacji z uczestnictwa w danym Szkoleniu należy zgłosić Usługodawcy pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, wskazując wezwanie do zwrotu uiszczonej ceny.
 2. Jeśli rezygnacja została zgłoszona Usługodawcy na 30 dni przed terminem Szkolenia, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu całości opłaty uiszczonej przez Kupującego.
 3. Jeśli rezygnacja została zgłoszona Usługodawcy między 29 a 8 dniem przez terminem Szkolenia, Usługodawca zwraca 50% uiszczonej opłaty przez Kupującego. Rezygnacja jest niezależna odprawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w §6 niniejszego Regulaminu.
 4. Jeśli rezygnacja została zgłoszona Usługodawcy w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem Szkolenia, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu uiszczonej opłaty przez Kupującego.
 5. Powyższe zapisy obowiązują dopiero po upływie 14 dniu od zakupu szkolenia, kiedy to przestaje przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • 8

Reklamacja

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać przygotowana w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy: Fundacja Pretium Ul. Żeromskiego 62/2 50-312 Wrocław lub pod adresem e-mail: biuro@fundacjapretium.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Uczestnika będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.
 5. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie w terminie do 14 dni po zgłoszeniu uwag, z uwzględnieniem ocen pozostałych uczestników oraz po zweryfikowaniu warunków i okoliczności w jakich doszło do reklamowanych zdarzeń. Ewentualna forma rekompensaty będzie ustalona z Klientem.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 • 9
  Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

4) identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

6) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, dostawca usług hostingowych, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 2. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Usługodawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 3. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 5. Strona wykorzystuje technologię plików cookies.

 6. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem fundacjapretium.pl/polityka-prywatnosci.
 • 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2023r.