Polityka Prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy dokument (dalej: Polityka) jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Polityka zawiera opis zasad ochrony danych stosowanych przez Fundację Pretium (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą we Wrocławiu, przy Żeromskiego 62/2, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568898, NIP: 8971811633, REGON 362151230 (dalej: Fundacja),
 3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja.
 4. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Fundacja.
 5. Fundacja zapewnia zgodność postępowania swoich kontrahentów z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych.

 • 2 SKRÓTY I DEFINICJE
 1. Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 2. RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 4. Dane szczególnych kategorii oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 5. Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
 6. Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16 roku życia.
 7. Osobaoznaczaosobę,którejdanedotyczą,oilecoinnegoniewynika wyraźnie z kontekstu.
 8. Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych.
 9. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 10. Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych. 

 • 3 ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator danych zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 1. Administrator danych zobowiązany jest do zapewnienia, aby dane osobowe były: 
 • 1)  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla
  osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność
  i przejrzystość”);
 • 2)  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie
  celu”);
 • 3)  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do
  celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 • 4)  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub
  sprostowane („prawidłowość”);
 • 5)  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której
  dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w
  których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
 • 6)  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
  technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 1. Administrator danych wyznacza IOD w przypadkach, w których RODO wprowadza taki obowiązek, lub w sytuacji, gdy sam uzna to za konieczne.
 2. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych. Osoby te są zobowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczania.
 3. Administrator danych jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.

 • 4 SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Fundacja dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych, w tym: 
  1. przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych,
  2. przypadków przetwarzania danych osób, których Fundacja nie
   identyfikuje,
  3. przypadków przetwarzania danych dzieci,
  4. profilowania,
  5. współadministrowania danymi.
 2. Fundacja    opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych. Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Fundacji.
 3. Fundacja zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym: 
  1. utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych
   i komunikację na odległość,
  2. inwentaryzuje i uszczegóławia przypadki, gdy Fundacja przetwarza dane
   na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 4. Fundacja spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, a w szczególności: 
  1. przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu
   danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia
   udokumentowanie realizacji tych obowiązków,
  2. weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego
   typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających,
  3. zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO i odpowiednio dokumentowane,
  4. stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności
   zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
 5. Fundacja stosuje zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:
  1. zasady zarządzania adekwatnością danych,
  2. zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych,
  3. zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.
 6. Fundacja zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym: 
  1. przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii,
  2. przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko
   naruszenia praw i wolności osób jest wysokie,
  3. dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka,
  4. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.
 7. Fundacja posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Fundacji, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonania umów powierzenia.
 8. Fundacja stosuje zasady weryfikacji, czy nie przekazuje danych do państw trzecich (poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnia zgodne z prawem warunki przekazania, jeśli ma ono miejsce.
 9. Fundacja zarządza zmianami wpływającymi na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Fundacji uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności (a w tym celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
 10. Fundacja stosuje zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO. 

 

 • 5 INWENTARYZACJA
 1. Fundacja identyfikuje przypadki, w których: 
 • przetwarza lub może przetwarzać dane szczególnych kategorii lub dane karne, oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania takich danych. W razie zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii lub danych karnych Fundacja postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie,
 • przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane,
 • dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem.

W razie zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji Fundacja postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie, 

 • współadministruje danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami. 

 

 • 6 REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
 2. Fundacja prowadzi Rejestr, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
 3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
 4. Fundacja dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
 5. Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną(zgoda,umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne, uzasadniony cel spółki), Fundacja dookreśla podstawę w precyzyjny i czytelny sposób.
 6. Fundacja wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość oraz  rejestrację odmowy i podobnych czynności. 

 

 

 • 7 SPOSÓB OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
 1. Fundacja dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
 2. Fundacjaułatwiaosobomkorzystaniezichprawpoprzezróżnedziałania,tj.: zamieszczanie na stronie internetowej informacji lub linków do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu z Fundacja w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.
 3. Fundacja dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
 4. Fundacja wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
 5. W celu realizacji praw jednostki Fundacja zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać je w sposób zintegrowany.
 6. Fundacja dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych,zawiadomień i żądań osób.

  §8 [obowiązki informacyjne]

 

 1. Fundacja określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
 2. Fundacja informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
 3. Fundacja informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych tej osoby.
 4. Fundacja informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie nie bezpośrednio od niej.
 5. Fundacja określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe.
 6. Fundacja informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
 7. Fundacjainformujeosobęprzeduchyleniemograniczeniaprzetwarzania.
 8. Fundacja informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
 9. Fundacja informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
 10. 10.Fundacja bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby. 

 

 • 9 ŻĄDANIA OSÓB
 1. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Fundacja wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób, Fundacja może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
 2. Fundacja informuje osobę o tym,że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
 3. Fundacja informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
 4. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Fundacja informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Fundacja nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
 5. Na żądanie Fundacja wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Fundacja wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.
 6. Fundacja dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Fundacja ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Fundacja informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
 7. Fundacja uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Fundacja ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych. Fundacja może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Fundację procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
 8. Na żądanie osoby Fundacja usuwa dane, gdy: 
 • 1)  dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ani
  przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,
 • 2)  zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej
  podstawy prawnej przetwarzania,
 • 3)  osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych
  danych,
 • 4)  dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • 5)  konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
 • 6) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku. 
 1. Fundacja określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO. 
 2. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione, Fundacja podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. 

11.W przypadku usunięcia danych Fundacja informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby. 

12.Fundacja dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy: 

 • 1)  osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 • 2)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 • 3)  Fundacja nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • 4)  osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Fundacji zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

13.W trakcie ograniczenia przetwarzania Fundacja przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. 

 1. Fundacja informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. 
 2. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Fundacja informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby. 

16.Na żądanie osoby Fundacja wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Fundacji, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych Fundacji. 

17.Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Fundację w oparciu o uzasadniony interes Fundacji lub o powierzone Fundacji zadanie w interesie publicznym, Fundacja uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Fundacji ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

18.Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Fundację na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym celu ewentualnie profilowania), Fundacja uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania. 

19.Jeżeli Fundacja przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Fundacja zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Fundacji, chyba że taka automatyczna decyzja: 

 • 1)  jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Fundacja, lub
 • 2)  jest wprost dozwolona przepisami prawa, lub
 • 3)  opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującej się osoby.
   
 • 10 MINIMALIZACJA
 1. Fundacja dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: 1) adekwatności danych do celów, 

2) dostępu do danych,
3) czasu przechowywania danych. 

 1. Fundacja zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.
 2. Fundacja dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.
 3. Fundacja przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).
 4. Fundacja stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: 
  • 1)  prawne ( zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień),
  • 2)  fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń),
  • 3)  logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających
   dane osobowe i zasobów sieciowych w których rezydują dane osobowe).
 5. Fundacja stosuje kontrolę dostępu fizycznego.
 6. Fundacja dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających.
 7. Fundacja dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
 8. Fundacja wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Spółce, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

4) Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów Fundacji, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Fundację. Zasady archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych. 

 • 11 BEZPIECZEŃSTWO
 1. Fundacja zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Fundację.
 2. Fundacja przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu: 
  • 1)  Fundacja zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie
   informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznie
   lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych,
  • 2)  Fundacja kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod katem
   ryzyka, które przedstawiają.
  • 3)  Fundacja przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności
   osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Fundacja analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia,
  • 4)  Fundacja ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Fundacja ustala przydatność i stosuje środki i podejście, jak: 
   • a)  pseudonimizacja,
   • b)  szyfrowanie danych,
   • c)  inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do
    ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności
    i odporności systemów i usług przetwarzania,
   • d)  środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom
    katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 3. Fundacjadokonujeocenyskutkówplanowanychoperacjiprzetwarzaniadla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.
 4. Fundacja stosuje metodykę oceny skutków.
 5. Fundacja stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.
 6. Fundacja stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin.
   
 • 12 EKSPORT DANYCH
 1. Fundacja stosuje zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Fundacji opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Fundacji.
 2. Fundacja rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z zasad powierzenia danych osobowych.
 3. Fundacja rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Fundacja zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób,aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania. W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Fundację odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowania bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.