Leczenie ran
Leczenie ran
Dla Położnych
Zapytaj o termin
Dostępność: Zapytaj o terminTyp kursu: Kurs specjalistycznyDla kogo: Dla PołożnychCzas trwania: 115 godzinStart: Chwilowo niedostępne

Cel kształcenia
Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorą z raną | w tym z raną odleżynową do III° włącznie | owrzodzeniem nowotworowym | przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych otrzymuje
położna, która:
1) w zakresie wiedzy posiada:
a) specjalistyczną wiedzę z zakresu leczenia ran, w tym odleżyn i owrzodzeń nowotworowych oraz przetok;
b) znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ran.
2) w zakresie umiejętności potrafi:
a) świadczyć samodzielnie opiekę specjalistyczną z zakresu profilaktyki i leczenia ran;
b) stosować zasady etyki ogólnej i zawodu w świadczeniu opieki nad chorą z raną;
c) nauczyć pacjentkę i jej rodzinę postępowania zapobiegającego wystąpieniu rany, powikłań rany oraz opieki nad chorym z raną;
d) doradzać członkom zespołu opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i opieki nad raną;
e) prowadzić szkolenia w zakresie profilaktyki i leczenia ran;
f) korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie leczenia ran dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki.
3) w zakresie kompetencji społecznych:
a) szanuje godność i autonomię pacjentki bez względu na jej wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
b) współpracuje z pacjentką z raną lub przetoką, jej rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
c) ponosi odpowiedzialność za wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorą z raną;
d) krytycznie ocenia własne kompetencje w zakresie leczenia ran;
e) stale aktualizuje wiedzę i umiejętności w zakresie leczenia ran.

Edukację podyplomową pielęgniarek i położnych realizujemy na podstawie programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, dostępnych na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Kursy organizowane są dla grup minimum 25-osobowych,realizowane w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym dogodnym terminie. Forma zajęć oraz ich przebieg ustalany jest na podstawie poziomu zaawansowania szkolonej grupy.

Zajęcia teoretyczne
• Moduł I: Patofizjologia i leczenie ran
• Moduł II: Zakażenie ran
• Moduł III: Odleżyny i rany nowotworowe
Zajęcia stażowe
• Oddział ginekologii albo oddział ginekologii septycznej albo oddział ginekologii onkologicznej
• Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Zakład opieki długoterminowej

Aktualne PWZ, Rejestracja w systemie SMK, Wykształcenie położnicze

Leczenie ran